Informatie voor de donateurs

In 2018 werd geen donateursvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen gehouden. Het verslag van de donateursvergadering op 4 november 2017, om 14.00 uur in het Wapen van Bronkhorst en de financiën van de molen over 2017 stonden vermeld in nieuwsbrief nummer 15 – najaar 2018.

Verslag van de donateursvergadering op 4 november 2017, om 14.00 uur in het Wapen van Bronkhorst.

Aanwezig zijn 13 personen, inclusief het bestuur.

1. Opening door de voorzitter, Rieks Eggens. Hij maakt melding van het feit dat de afgelopen week de werkzaamheden aan de molen (nieuwe staartbalk en 4 nieuwe schoren: samen de staart geheten) zijn afgerond. Hopelijk kunnen wij voor dit onderdeel weer circa 30 jaren vooruit.

2a. Het verslag van de vergadering van 22 oktober 2016 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

2b. Verslag van de verkopen door de vrijwillige molenaars door Joop Rutten. Ook 2016 was een goed jaar voor de verkoop van de molenproducten. Er zijn wat kleine schommelingen in de verschillende producten onderling. Zo loopt bijvoorbeeld de verkoop van speltmeel gestadig terug maar neemt de verkoop van haverproducten (waaronder muesli) weer toe. Ook als gevolg van de levering van 900 pakjes pannenkoekmeel ten behoeve van kerstpakketten is de verkoopopbrengst weer € 4.000,00 geweest. Er waren in 2016 circa 3000 bezoekers in de molen. We kunnen ons verheugen in heel veel tevreden (vaste) klanten.

3. Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Melsert, de fam. Krassenberg, de heer Koopmans, de fam. Ten Duis en van mevr. Heinen.

4. Financieel verslag 2016 door de penningmeester Joop Rutten. Het positief resultaat over 2016 was € 5.033,07. Het groot onderhoud is telkens de grootste uitgave. Gelukkig komt er tot en met 2019 subsidie van het Rijk en is er nog een klein subsidiebedrag van de gemeente en van de provincie. De draaipremie werd in 2016 zonder informatie vooraf ineens door de provincie afgeschaft. Dankzij een bezwaarschrift hiertegen door ons bestuur (als enige in de provincie!), ontvingen wij in augustus 2017 alsnog een bedrag van € 1.000,00. Eénmalige giften leverden € 600,00 op en het aantal excursies naar de molen was ook zeer positief.

5. Begroting 2017 en 2018. Voor het jaar 2017 wordt een winstwaarschuwing gegeven: de kosten voor vervanging van de staart zijn aanzienlijk hoger dan wij een jaar geleden hebben geraamd. Het nadelig resultaat zal minimaal € 10.000,00 zijn. Voor 2018 ziet het er weer beter uit zodat de algemene reserve dan weer wat kan groeien.

6. Afscheid van de secretaris. Jan Veenhuis heeft afgelopen jaar te kennen gegeven dat hij als secretaris wil stoppen. Rieks Eggens bedankt hem voor zijn inzet en het gedane werk gedurende vele jaren en reikt Jan een cadeaubon uit. Er is een dankwoord van Jan en hij wenst het bestuur en de stichting alle goeds toe.


Voorzitter Rieks Eggens neemt afscheid van secretaris Jan Veenhuis

7. Rondvraag. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe secretaris. Met de moleneigenaar van Rha zijn afspraken gemaakt om ook daar incidenteel te gaan helpen zodat die molen ook weer gaat draaien.

8. Presentatie. Rieks Eggens heeft de afgelopen weken van de vernieuwing van de staartbalk en de 4 nieuwe schoren aan de molen een groot aantal foto’s gemaakt en deze worden nu getoond. Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Waarnemend secretaris, Joop Rutten

De financiën van de molen over 2017

Het financieel jaar 2017 hebben wij met een negatief saldo van € 9.700,84 afgesloten. Dit was geheel te wijten aan het vernieuwen/ vervangen van de staart-balken. De totale kosten hiervan hebben circa €21.000,- bedragen.

Door enig zelfwerkzaamheid in het schilderen van deze balken vóór het aanbrengen van de balken door middel van een kraan en een hoogwerker, hebben wij nog een kostenbesparing kunnen realiseren.

De Algemene Reserve was gelukkig voldoende toereikend om deze onkosten op te vangen. De winkelverkoop blijft nagenoeg constant.

De penningmeester