Jaarlijkse donateursvergadering 4 november 2017 – 14.00 uur

De donateursvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen wordt op zaterdagmiddag 4 november 2017 gehouden in Café-restaurant ‘t Wapen van Bronkhorst aan het Gijsbertplein 1344, nr. 1.

De molen is vanwege de vergadering vanaf ongeveer 13.00 uur gesloten.

Het financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering voor u ter inzage. De agenda en de notulen van 2016 treft u hierbij aan.

AGENDA 4 november 2017, 14.00 uur:

 1. Opening
 2. Verslag secretaris donateurs-
  vergadering 22 oktober 2016
 3. Verslag verkopen vrijwillige
  molenaars 2016
 4. Ingekomen stukken/ mededelingen
 5. Financieel verslag 2016
 6. Begroting 2017
 7. Afscheid van de secretaris
 8. Rondvraag
 9. Presentatie
 10. Sluiting

Notulen van de donateursvergadering op 22 oktober 2016, om 14.00 uur in het Wapen van Bronckhorst:

1. Aanwezig zijn 16 personen inclusief het bestuur.
2a. Het verslag van de vergadering van 7 november 2015 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Door een van de donateurs wordt gevraagd om de leden per e-mail te benaderen. De penningmeester zegt dat hij dan eerst alle e-mail adressen moet hebben, maar dat hij het voor Steenderen en omgeving niet erg vindt om de brieven per fiets rond te brengen. Bij de verzending van de eerstvolgende brieven tot betaling van de donatie zal hij vragen aan de donateurs om het e-mail adres door te geven.
2b. Uit het verslag van de molenaars blijkt dat er in 2015 bij de netto opbrengst van de winkelverkoop (verkoop van alle producten van de molen) circa € 4.000,– is verdiend. Een dergelijke hoge opbrengst werd in het verleden niet gehaald. Met veel inzet van de molenaars en een goed product is dat bereikt.
3. Er zijn geen ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Melsert, mevr. Koerselman, de familie ten Duis en van de heer Koopmans.
4. Dankzij de uitbetaling van de BRIM subsidie voor het onderhoud voor de periode 2006-2012, van het Nationaal Restauratiefonds, is er een positief netto resultaat van € 9065,– euro behaald over 2015. Zonder die subsidie zou het overschot slechts € 548,– euro bedragen hebben, vertelt de penningmeester. Het groot onderhoud is telkens de grootste uitgave, de andere posten verschillen jaarlijks niet erg veel. In de tijdsperiode tussen 2017 en 2019 moet de staartbalk vernieuwd worden en dit is een kostbare zaak. Hiervoor is voor 2017 € 13.000,– geraamd. Er wordt nu al uitgekeken naar een geschikte boom. De penningmeester licht de post van de beloning voor de molenaars toe.
5. De begroting voor 2016 en voor 2017 wordt goedgekeurd.
6. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat de website goed moet worden bijgehouden en aangevuld. Ook wordt gepleit voor actie om meer donateurs te krijgen.
7. De voorzitter vertoont een DVD over Hollandse Molens in het Spreegebied ten oosten van Berlijn.
8. De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

De secretaris, J.H.M. Veenhuis